ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΚΟΥ"

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα, με την επωνυμία "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΚΟΥ", με έδρα τη Σιάτιστα, προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (2) υποτροφιών, σε φοιτητές ή σπουδαστές, Ανωτάτων και Ανωτέρων Κρατικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020.

Η κάθε υποτροφία παρέχεται για ένα έτος και ανέρχεται στο ποσόν των χιλίων (1.000,00) ευρώ, παρεχομένης σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων κατά τη χορήγηση της εκάστης δόσεως, υποχρεούται ο υπότροφος να υποβάλλει βεβαίωση σπουδών του τμήματος που φοιτούν, η οποία θα είναι αναλυτική ως προς την επίδοσή τους και θα αναφέρει τον μέσο όρο βαθμολογίας.

Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα πρέπει, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 222/2-4-1993 Τεύχος Β’), να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1). Να είναι εγγεγραμμένοι, στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας, του Δήμου Βοΐου, και να κατοικούν μόνιμα στην Σιάτιστα, αυτοί, και οι γονείς τους, πάνω από πέντε (5) χρόνια ή να κατάγονται από πατέρα ή μητέρα από την Σιάτιστα και κατοικούν στην Σιάτιστα, αυτοί και οι γονείς τους, πάνω από πέντε (5) χρόνια ή να κατάγονται από πατέρα ή μητέρα, από την Σιάτιστα, πάνω από πέντε (5) χρόνια, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι, στα Δημοτολόγια, της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας, του Δήμου Βοΐου.

2). Να έχουν φοιτήσει σε Γυμνάσια και Λύκεια της Σιάτιστας, από τα οποία να έχουν αποφοιτήσει.

3). Να είναι φοιτητές ή σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων Κρατικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στα οποία εισήχθησαν κατά το πρώτο έτος σπουδών, μετά από γενικές εξετάσεις.

4). Να μην έχουν τα οικονομικά εφόδια, ούτε αυτοί, ούτε οι γονείς τους, για την αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών τους.

5). Να έχουν βαθμό επίδοσης, κατά προτίμηση λίαν καλώς και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο περίληψης της παρούσης προκηρύξεως, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά :

1). Πιστοποιητικό καταγωγής, των ιδίων και των γονέων τους, ή ενός των γονέων τους.

2). Βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος ή άλλης αρχής, από την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία των υποψηφίων υποτρόφων και της οικογενείας τους, πάνω από πέντε (5) χρόνια, στη Σιάτιστα.

3). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4). Πιστοποιητικό ότι έχουν φοιτήσει σε Γυμνάσια ή Λύκεια της Σιάτιστας, από τα οποία να έχουν αποφοιτήσει και στο οποίο θα φαίνεται η εισαγωγή τους στη Σχολή, κατόπιν γενικών εξετάσεων, καθώς και η βαθμολογία που πέτυχαν.

5). Πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία έχουν εγγραφεί ως πρωτοετής φοιτητές ή σπουδαστές, ύστερα από γενικές εισητήριες εξετάσεις.

6). Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος, της δηλώσεως Ε1, της δηλώσεως Ε9, και ΕΝ.Φ.Ι.Α., της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), ή βεβαίωση θεωρημένη, ότι δεν υποχρεούνται, προς υποβολή, των ίδιων των υποψηφίων υποτρόφων, και των γονέων αυτών. Ανώτερο ποσόν δηλώσεως, Ε1, πραγματικό, δέκα έξι χιλιάδες (16.000,00) ευρώ.

7). Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία ή ενίσχυση από άλλη πηγή, για τις σπουδές αυτές.

Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών, στον Ταμία του Δ.Σ. του Ιδρύματος, κ. Τέρτη Αλέξανδρο, (Κ.Βενέτη 2, Τ.Κ. 50300, Σιάτιστα. Τηλ. 2465021227 και 6945702211).

Η παρούσα προκήρυξη να τοιχοκολληθεί στις εξώθυρες του Δημοτικού Καταστήματος και των Λυκείων της Σιάτιστας. Να δοθεί στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Σιάτιστας και να δημοσιευθεί σε μία (1) εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.klirodotimanakou.gr.

Υπεύθυνος για τη δημοσίευση και την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων υποτρόφων, με τα επ’ αυτών δικαιολογητικά, ορίζεται ο Τέρτης Αλέξανδρος.

Σιάτιστα 27η Φεβρουαρίου 2020


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΑ LINK:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, Τ.Κ.50300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ. 2465022123 - 6972229070
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΙΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΕΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛ. 2465021227 - 6945702211
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ